منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)

منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)

 


مدیریت آموزشی
مدیریت مدارس – جیمز فام – ترجمه محمد علی نائلی
مدیریت آموزشی - شیرازی
رفتار سازمانی – علی رضائیان
مدیریت رفتار سازمانی – پال هرسی و کنت بلاچارد – ترجمه علی علاقمند
اصول و مبانی مدیریت آموزشی – کمال پرهیزگار
مدیریت عمومی - علی علاقمند
برنامه ریزی درسی و آموزشی
اصول برنامه ریزی آموزشی – فرایند برنامه ریزی آموزشی – مشاوران یونسکو – فریده مشایخ
مبانی برنامه ریزی آموزشی – یحی فیوضات
برنامه آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز – ترجمه محمد برهان منش
اصول برنامه ریزی درسی – درسی برای تدریس و یادگیری بهتر – سیلوالکساندر – ترجمه خوئی نژاد
برنامه ریزی درسی مدارس – ترجمه فریده مشایخ
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – محمد حسن پروند
برنامه ریزی آموزشی – بهرام محسن پور
روشها و فنون تدریس
الگوهای تدریس 2000 – بروس جویس- بهرنگی
مهارتهای آموزشی و پرورشی – حسن شعبانی
کلیات روشها و فنون تدریس – امان ا... صفوی
روشها و فنون تدریس – داریوش نوروزی
سنجش واندازه گیری و آمار
سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – علی اکبر سیف
اندازه گیری روانی و تربیتی و فن تست – حیدر علی هومن
روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی – علی دلاور
آمار کاربردی د ر علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
استنباط آماری در علوم رفتاری – حیدر علی هومن
استدلال آماری در علوم رفتاری – ترجمه کیامنش
روش تحقیق
مبانی پژوهش در علوم رفتاری – کرلینجر – ترجمه پاشا شریفی
مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی- غلامرضا خویی نژاد
روشهای تحقیق در علوم رفتاری – سرمد – بازرگان . حجازی
روش تحقیق در علوم تربیتی – جان بست – ترجمه پاشا شریفی – نرگس طالقانی
روشهای تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی – عزت ا...نادری – سیف نراقی
مقدمات روش تحقیق در آموزش و پرورش – قربانعلی سلیمی
نظارت و راهنماییتعلیماتی
نظارت و راهنمایی آموزشی – مصطفی نیک نامی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی- منوچهر وکیلیان
نظارت در مدیریت- بهرنگی
رهبری آموزشی – کمیل وایز – ترجمه محمد علی طوسی
نظارت و راهنمایی - منوچهر عسگریان
روانشناسی تربیتی
روانشناسی پرورشی - علی اکبر سیف
روانشناسی تربیتی – گیج – ترجمه لطف آبادی و دیگران
کاربرد روانشناسی در آموزش رابرت بیلر – ترجمه پروین کدیور
روانشناسی برای آموزش – لفرانکوئس – ترجمه منیژه شهنی ییلاق

فلسفه تعلیم وتربیت
فلسفه آموزش و پرورش- کرلینجر
آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش ترجمه فریدون بازرگان
فلسفه آموزشوپرورش علی اکبر شعاری نژاد
اصول و فلسفه آموزش وپرورش علیشریعتمداری
مبانی و اصول آموزش وپرورش غلام حسین شکوهی
فلسفه آموزش وپرورشعبدالحسین نقیب زاده

تکنولوژی آموزشی
مبانی نظریتکنولوژی آموزشی هاشم فردانش
تکنولوژی آموزشی خدیجه علی آبادی
تکنولوژیآموزشی محمد احدایان

/ 0 نظر / 22 بازدید