موفق نکته مهم در تدریس 80 1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم. 2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم. 3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم. 4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم. 5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم. 6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم. 7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم. 8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم. 9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم. 10- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم. 11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم. 12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم. 13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم. 14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم. 15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم. 16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم. 17- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم. 18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم. 19- از تعصب بیجا بپرهیزیم. 20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم. 21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم. 22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم. 23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم. 24- آرام و شمرده تدریس کنیم. 25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق. 26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم. 27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم. 28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم. 29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم. 30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم. 31- با دانش آموزان همدردی کنیم. 32- از تشویق به موقع غافل نشویم. 33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم. 34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم. 35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم. 36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم. 37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم. 38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم. 39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم. 40- به کار خویش ایمان داشته باشیم. 41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم. 42-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم. 43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم. 44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم. 45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم. 46- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم. 47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم. 48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم. 49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم. 50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم. 51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم. 52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم. 53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم. 54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم. 55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم. 56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند. 57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم. 58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم. 59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم. 60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم. 61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم. 62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم. 63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم. 64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم. 65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم. 66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم. 67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد. 68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم. 69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم. 70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم. 71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است . 72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم. 73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم. 74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم. 75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم. 76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم. 77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم. 78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم. 79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم. 80. از قبل روش تدریس را مطالعه نماییم http://gorooh.parsiblog.com