برای تحقیق امتحان زبان استاد به صورت تصادفی یک متن را به من دادند و من از روش با موبایل عکس گرفتم و تایپش کردم و ترجمه کردم چون خیلی زحمت براش کشیدم می زارمش تو اینترنت تا شاید در آینده کسی بدردش بخوره.

التماس دعا

17c Shooting a Film

There is excitement in the film studio. They are shooting a scene from the film 'The Path of Power'. The director of the film is there with a team of technicians. His work is a difficult one. He has to be creative, but at the same time he has to satisfy popular taste. 


ادامه مطلب ...